Languages

PŘIHLÁŠKA NA SEMINÁŘ

*1 Na uvedený kontaktní e-mail vám bude doručeno potvrzení registrace a předpis s údaji pro úhradu účastnického poplatku: 1.190 Kč bez DPH, pro členy ČKAIT 1.090 Kč bez DPH. Účastnický poplatek uhraďte nejpozději do 24. ledna 2020. Po obdržení úhrady vám zašleme na e-mail zjednodušený daňový doklad.

*2 Vaše osobní údaje, které jste nám poskytl(a) na tomto formuláři, budeme zpracovávat k tomu, abychom mohli realizovat produktové školení, na které jste se přihlásil/a, a k vydání osvědčení při absolvování kurzu. Po ukončení školení vedeme evidenci o účastnících kurzu (a uchováváme záznamy o vydávaných osvědčeních na Vaši žádost). Tuto evidenci uchováváme ještě 10 let po ukončení školení.

Po dobu zpracování Vašich osobních údajů máte právo na přístup k osobním údajům, které o Vás zpracovává společnost SAINT-GOBAIN ADFORS CZ jako správce osobních údajů, máte právo na jejich opravu, omezení zpracování nebo výmaz, máte právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů v rozsahu stanoveném platnými právními předpisy. Máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz pro případ, že by Vaše práva při zpracování osobních údajů vyplývající z platných právních předpisů byla porušena.

Platnými právními předpisy se rozumí: Zákoník práce č. 262/2006 Sb., zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, s účinností od 25. 5. 2018 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Provide Feedback